Játékszabályzat

A Pozsonyi Pagony Kft. által kezelt közösségi média csatornákon meghirdetett játékok szabályzata

1. A játék és a szervező

Jelen szabályzat a Pozsonyi Pagony Kft. (továbbiakban: Szervező) által kezelt, karbantartott Facebook és Instagram oldalakon, valamint a www.pagony.hu weboldalon futó játékokra vonatkozik az alábbi feltételekkel. Ezen oldalak közé tartozik a Pozsonyi Pagony Kft. hivatalos Facebook oldala, a Pozsonyi Pagony Kft könyvesboltjainak hivatalos weboldala, Facebook oldala, a Tilos az Á kiadó Facebook oldala, valamint a Pozsonyi Pagony és az Tilos az Á kiadók szerzőinek Facebook oldalain és a Pozsonyi Pagony könyvesbolti franchise-hálózatának Facebook oldalain zajló játékok abban az esetben, ha a játékok a Pozsonyi Pagony Kft. szervezésében valósulnak meg.

Részletesen:

https://www.facebook.com/pagony/

https://www.facebook.com/BartokPagony

https://www.facebook.com/bakatspagony

https://www.facebook.com/pozsonyiutipagony/

https://www.facebook.com/debrecenipagony

https://www.facebook.com/pecsipagony/

https://www.facebook.com/SoproniPagony

https://www.facebook.com/gyoripagony

https://www.facebook.com/kecskemetipagony

https://www.facebook.com/tabanpagony

https://www.facebook.com/fehervaripagony/

https://www.facebook.com/frankelpagony/

https://www.facebook.com/zugloipagony/

https://www.facebook.com/tilosazakonyvek/

https://www.facebook.com/abszolutkonyvek/

https://www.facebook.com/PagonyJatekhaz/

https://www.facebook.com/bergjuditbooks

https://www.facebook.com/Vadadi-Adrienn-Írónő-718299814908749/

https://www.facebook.com/danielandraskonyvek/

https://www.facebook.com/Tasnadi.Istvan.iro/

https://www.facebook.com/harcosbalint/

https://www.facebook.com/Nényei-Pál-283664918725474/

https://www.facebook.com/Molnár-T-Eszter-103325443553605/

https://www.facebook.com/abszolutkonyvek

https://www.facebook.com/Czern%C3%A1k-Eszter-%C3%ADr%C3%B3-113455753628791/

https://www.instagram.com/bartokpagony/

https://www.instagram.com/frankelpagony/

https://www.instagram.com/pozsonyi_pagony/

https://www.instagram.com/pagony_jatekhaz/

https://www.instagram.com/debreceni.pagony/

https://www.instagram.com/gyori_pagony/

https://www.instagram.com/tilos_az_a_konyvek/

2. Kik vehetnek részt a játékban?

§ A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy (a továbbiakban: Játékos), ha valós adatokkal regisztrált Facebook vagy Instagram profillal rendelkezik és 18 éven felüli (e kor betöltése alatt kizárólag törvényes képviselővel rendelkező) magánszemély.

§ Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.

§ Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

§ A Játékban a Pozsonyi Pagony Kft. dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

§ A Játékban a Pozsonyi Pagony Kft. megbízásából a nyereményjáték előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek és cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint, ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

§ A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.

§ Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

§ A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. A játék időtartama, menete

A Játék időtartama: az aktuális bejegyzésben vagy a www.pagony.hu weboldalon feltüntetett időtartam

Sorsolás: az aktuális bejegyzésben vagy a www.pagony.hu weboldalon feltüntetett időpont

Nyertesek száma: a nyeremények számától függ, ami az adott bejegyzésben vagy a www.pagony.hu weboldalon feltüntetésre került.

A játék menete: Az aktuális bejegyzésben leírtak szerint. Jellemzően:

A játékosok feladata Facebook hozzászólásban választ adni, vagy más, a bejegyzésben megjelölt módon reagálni a feltett kérdésre a bejegyzés megjelenésétől az abban megjelölt időpontig, vagy emailben megfejtést, üzenetet küldeni a weboldalon vagy a bejegyzésben jelzett email-címre.

A játékosok feladata:

- az 1. pontban részletezett oldalakon közölt poszt(ok)hoz fűzött hozzászólással, reakcióval, vagy posztok megosztásával,

- specifikus hashtaggel jelölt Facebook poszt saját oldalukon történő megosztásával vagy

- email-üzenet útján bekapcsolódni a játékba a bejegyzés vagy weboldal cikk megjelenésétől a megjelölt időpontig.

A játék végén a választ adók neveit összesítjük egy táblázatban, majd véletlenszerű sorsolás keretében kiválasztjuk a nyertes(ek)et, vagy - amennyiben a játék kiírásában egy így szerepel - szakmai zsűri dönt a nyertesekről.

4. Nyeremények, nyertesek

A Játék során a nyertes/ek között kis értékű nyereménytárgyakat sorsolunk ki. A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.

A sorsolás eredményéről a Szervező Facebook oldalán az adott bejegyzéshez tett hozzászólásban vagy külön posztban adunk hírt, valamint a nyertesek hozzászólásaira válaszolva vagy egyéni Facebook üzenetben tudatjuk velük, hogy nyertek; vagy - amennyiben a Játék során a Játékosok emailben küldték be a válaszukat, akkor emailben tájékoztatjuk őket. A játék során megadott elérhetőségeinken várjuk tőlük elérhetőségeiket, hogy fel tudjuk velük venni a kapcsolatot. A Játékosok a Játékokban való részvételükkel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy nevüket az 1. pontban részletezett Facebook oldalakon valamint a Pagony weboldalán Szervező nyilvánosságra hozza, amennyiben ők a nyertesek, vagy bármilyen más, a játékhoz kötődő okból a nevük nyilvánosságra hozatala szükségessé válik.

Pótnyertesek sorsolásának jogát fenntartja magának a Szervező, de az is elképzelhető, hogy új pótnyertest nem hirdetünk, a nyertes kiesése esetén a díjat egy későbbi játék során sorsoljuk ki.

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

ha a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;

ha az értesítésre 7 napon belül, vagy a nyeremény jellegéből adódóan (pl. mozijegy) egy megadott időintervallumon belül nem válaszol;

ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;

egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;

egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;

jelen részvételi szabályzat bármely további pontját megsérti

5. Nyeremények kézbesítése

A nyeremény átvételének részleteit minden nyertessel e-mailben, Facebook-üzenetben vagy telefonon egyeztetjük. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

6. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy játékban való részvételéből, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

7. Adatkezelés és adatvédelem

7.1 Tájékoztatás

A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy adatait (név, cím) másik fél részére nem továbbítjuk, kizárólag a jelen szabályzatban részletezett célra használjuk (nyereménytárgy postázása).

7.2 Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban, hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, postacím), a Szervező a nyeremény kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

A Játékosok személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra használja, majd azokat a nyeremények sikeres átadása után törli.

8. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik által a játék során megosztott tartalmak, információk az alábbi kategóriákba sorolhatók:

Vulgáris, obszcén, fenyegető, trágár, zaklató, veszélyes.

Mások jogait sértő, rágalmazás megvalósítására alkalmas, illetve rágalmazást valósít meg, hamis, jogtalan.

Kisebbségi, vallási, faji, nemzetiségi vagy szexuális hovatartozást sértő.

Jogsértő: hatályos jogszabályba ütközik, bűncselekményre való felhívást, jelentkezést tartalmaz.

A jó ízlést sértő, pornográf, önkényuralmi jelképet ábrázoló képet, illetve ilyen témájú weboldalra vezető linket tartalmaz.

Szabadalmi, védjegy-, eredet megjelölés-, származásjelölés-, vagy mintaoltalmat sért.

Szerzői vagy azzal szomszédos jogokat sért.

Bevételi adatokat tesz közzé.

Erőszakos, erőszakot ábrázol.

Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

9. Vegyes rendelkezések

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat egyoldalú módosítására, a játék időtartamának egyoldalú lerövidítésére vagy meghosszabbítására, esetleges megszűntetésére és egyéb változtatásokra.

A szabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi weboldalán, vagy azon a Facebook vagy Instagram oldalon, ahol a Játék meghirdetésre került. A játékosok felelőssége, hogy nyilvánosan hozzáférhető információk segítségével ezekről a változásokról megfelelően tájékozódjanak.

A Játékban részt vevő játékosokat a nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési és/vagy illeték-fizetési kötelezettség, ezeket a Szervező viseli. A nyeremények kapcsán keletkező SZJA előleget a Szervező a hatályos adótörvények alapján megállapítja, és befizeti az illetékes adóhatóság részére.

Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, nem hagyja jóvá, nem végzi, és a promóció nem kapcsolódik a Facebookhoz. A Játékosoktól kapott információkat a Lebonyolító kezeli, és nem a Facebook. A rendelkezésére álló adatok arra szolgálnak, hogy a nyereményjáték kapcsán a Lebonyolító fel tudja venni a kapcsolatot a Játékosokkal.

This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Facebook.

This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Instagram.