Játékszabályzat

A Pozsonyi Pagony Kft. által kezelt közösségi média csatornákon meghirdetett játékok szabályzata

1. A játék és a szervező
Jelen szabályzat a Pozsonyi Pagony Kft. (továbbiakban: Szervező) által kezelt, karbantartott Facebook és Instagram oldalakon futó játékokra vonatkozik az alábbi feltételekkel. Ezen oldalak közé tartozik a Pozsonyi Pagony Kft. hivatalos Facebook oldala, a Pozsonyi Pagony Kft könyvesboltjainak hivatalos Facebook oldala, a Tilos az Á kiadó Facebook oldala, valamint a Pozsonyi Pagony és az Tilos az Á kiadók szerzőinek Facebook oldalain és a Pozsonyi Pagony könyvesbolti franchise-hálózatának Facebook oldalain zajló játékok abban az esetben, ha a játékok a Pozsonyi Pagony Kft. szervezésében valósulnak meg.
Részletesen:

https://www.facebook.com/pagony/
https://www.facebook.com/gellertteripagony
https://www.facebook.com/pozsonyiutipagony/
https://www.facebook.com/Debreceni-Pagony-1630681973879733/
https://www.facebook.com/pagonyasugarban/
https://www.facebook.com/pecsipagony/
https://www.facebook.com/fehervaripagony/
https://www.facebook.com/obudaipagony/
https://www.facebook.com/zugloipagony/
https://www.facebook.com/tilosazakonyvek/
https://www.facebook.com/PagonyCafe/
https://www.facebook.com/bergjuditbooks
https://www.facebook.com/Kertész-Erzsi-író-1843030532583689/
https://www.facebook.com/Vadadi-Adrienn-Írónő-718299814908749/
https://www.facebook.com/danielandraskonyvek/
https://www.facebook.com/Tasnadi.Istvan.iro/
https://www.facebook.com/harcosbalint/
https://www.facebook.com/Nényei-Pál-283664918725474/
https://www.facebook.com/Molnár-T-Eszter-103325443553605/
https://www.instagram.com/bartokpagony/

2. Kik vehetnek részt a játékban?
§ A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy (a továbbiakban: Játékos), ha valós adatokkal regisztrált Facebook vagy Instagram profillal rendelkezik és 18 éven felüli (e kor betöltése alatt kizárólag törvényes képviselővel rendelkező) magánszemély.
§ Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.
§ Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.
§ A Játékban a Pozsonyi Pagony Kft. dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.
§ A Játékban a Pozsonyi Pagony Kft. megbízásából a nyereményjáték előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek és cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint, ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.
§ A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.
§ Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.
§ A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. A játék időtartama, menete
A Játék időtartama: az aktuális bejegyzésben feltüntetett időtartam
Sorsolás: az aktuális bejegyzésben feltüntetett időpont
Nyertesek száma: a nyeremények számától függ, ami az adott bejegyzésben feltüntetésre került.
A játék menete: Az aktuális bejegyzésben leírtak szerint. Jellemzően:
a játékosok feladata Facebook hozzászólásban választ adni, vagy más, a bejegyzésben megjelölt módon reagálni a feltett kérdésre a bejegyzés megjelenésétől az abban megjelölt időpontig.
A játék végén a választ adók neveit összesítjük egy táblázatban, majd véletlenszerű sorsolás keretében kiválasztjuk a nyertes(ek)et.
a játékosok feladata specifikus hashtaggel jelölt Facebook poszt segítségével bekapcsolódni a játékba a bejegyzés megjelenésétől a megjelölt időpontig. A játék végén a résztvevők neveit összesítjük egy táblázatban, majd kiválasztjuk a nyertes(ek)et.

4. Nyeremények, nyertesek
A Játék során a nyertes/ek között kis értékű nyereménytárgyakat sorsolunk ki. A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.
A sorsolás eredményéről a Szervező Facebook oldalán az adott bejegyzéshez tett hozzászólásban vagy külön posztban adunk hírt, valamint a nyertesek hozzászólásaira válaszolva vagy egyéni Facebook üzenetben tudatjuk velük, hogy nyertek. A játék során megadott elérhetőségeinken várjuk tőlük elérhetőségeiket, hogy fel tudjuk velük venni a kapcsolatot.
Pótnyertesek sorsolásának jogát fenntartja magának a Szervező, de az is elképzelhető, hogy új pótnyertest nem hirdetünk, a nyertes kiesése esetén a díjat egy későbbi játék során sorsoljuk ki.
A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:
ha a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;
ha az értesítő levélre 7 napon belül, vagy a nyeremény jellegéből adódóan (pl. mozijegy) egy megadott időintervallumon belül nem válaszol;
ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;
jelen részvételi szabályzat bármely további pontját megsérti

5. Nyeremények kézbesítése
A nyeremény átvételének részleteit minden nyertessel e-mailben, Facebook-üzenetben vagy telefonon egyeztetjük. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

6. A Szervező felelőssége
A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy játékban való részvételéből, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

7. Adatkezelés és adatvédelem
7.1 Tájékoztatás
A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy adatait (név, cím) másik fél részére nem továbbítjuk, kizárólag a jelen szabályzatban részletezett célra használjuk (nyereménytárgy postázása).
7.2 Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban, hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, postacím), a Szervező a nyeremény kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.
A Játékosok személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra használja, majd azokat a nyeremények sikeres átadása után törli.

8. Kizárás
A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.
A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik által a játék során megosztott tartalmak, információk az alábbi kategóriákba sorolhatók:
Vulgáris, obszcén, fenyegető, trágár, zaklató, veszélyes.
Mások jogait sértő, rágalmazás megvalósítására alkalmas, illetve rágalmazást valósít meg, hamis, jogtalan.
Kisebbségi, vallási, faji, nemzetiségi vagy szexuális hovatartozást sértő.
Jogsértő: hatályos jogszabályba ütközik, bűncselekményre való felhívást, jelentkezést tartalmaz.
A jó ízlést sértő, pornográf, önkényuralmi jelképet ábrázoló képet, illetve ilyen témájú weboldalra vezető linket tartalmaz.
Szabadalmi, védjegy-, eredet megjelölés-, származásjelölés-, vagy mintaoltalmat sért.
Szerzői vagy azzal szomszédos jogokat sért.
Bevételi adatokat tesz közzé.
Erőszakos, erőszakot ábrázol.

Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

9. Vegyes rendelkezések
A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat egyoldalú módosítására, a játék időtartamának egyoldalú lerövidítésére vagy meghosszabbítására, esetleges megszűntetésére és egyéb változtatásokra.
A szabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi azon a Facebook vagy Instagram oldalon, ahol a Játék meghirdetésre került. A játékosok felelőssége, hogy nyilvánosan hozzáférhető információk segítségével ezekről a változásokról megfelelően tájékozódjanak.
A Játékban részt vevő játékosokat a nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési és/vagy illeték-fizetési kötelezettség, ezeket a Szervező viseli. A nyeremények kapcsán keletkező SZJA előleget a Szervező a hatályos adótörvények alapján megállapítja, és befizeti az illetékes adóhatóság részére.
Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, nem hagyja jóvá, nem végzi, és a promóció nem kapcsolódik a Facebookhoz. A Játékosoktól kapott információkat a Lebonyolító kezeli, és nem a Facebook. A rendelkezésére álló adatok arra szolgálnak, hogy a nyereményjáték kapcsán a Lebonyolító fel tudja venni a kapcsolatot a Játékosokkal.

This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Facebook.