Zenta, 1895

Olvasd el a Gőzgépek és pomponlányok első fejezetét!

A Gőzgépek és pomponlányok egy sodró lendületű ifjúsági regény. Rengeteg benne a remek dramaturgiával megírt párbeszéd, ami miatt úgy is érezhetjük olvasás közben, mintha egy elragadó kosztümös filmet néznénk. Baráth Katalin tökéletes érzékkel adagolja a humort, a hiteles történelmi információkat és a jelenleg is aktuális társadalmi kérdéseket.

Olvass bele!

gozgepek_es_pompomlanyok_borito_1000px.jpg– Te nem jössz?

Zsiga hallotta is, nem is, amit a húga kiabált. Moz­dulni azonban nem mozdult. Tovább ült a fatörzsön, térdén az irkafüzettel, kezében a ceruzával. Még nem kezdett hozzá a rajzoláshoz, csak bámulta a vizet, amelynek ezüstös tömege Szeged irányából hömpöly­gött a Duna felé. Nincs hasonló ahhoz, ahogy egy folyó képes lecsendesíteni a gondolatokat és cselekvésre bírni a képzeletet csak azzal, hogy nézzük, és bele­feledkezünk a látványába, gondolta Zsiga. A Tiszának különösen átható a varázsereje, mintha hívna, tele­pedjünk mellé, ne hagyjuk el soha.

Húga, Vicus azonban nem elmélkedni jött. Ahogy megtalálta a bátyját a kedvenc búvóhelyén – a váro­son kívül, a folyóparti erdőben –, ledobta a szoknyá­ját, és egy szál ingben belegyalogolt a vízbe. Zsiga fél szemét Vicuson tartotta („még csak tizenkettő a kis csitri, hogyan is tudna vigyázni magára” – dohogta a maga végtelenül soknak tűnő tizenhat évével), és azt kívánta, Vicus bárcsak elhallgatna egy percre.

Kattints ide és rendeld meg a könyvet!

Vicus azonban nem volt az az elhallgatós fajta.

– Finom langyos a víz! – kiabálta valahol a bokro­kon túl. – Majdnem olyan jó, mint júliusban!

Zsiga becsukta a szemét, hogy jobban elképzelhes­se a tervet, amit papírra akart vetni. A fülével azon­ban nem tudta ugyanezt megtenni, és ezt igencsak bánta.

– Gyere már! – hangoskodott tovább a húga. – Biz­tos rád fér a fürdés. Még az orrod lika is tele lehet liszttel!

Zsiga arra gondolt, bárcsak a hallójáratait tömítette volna el a liszt a malomban, ahova egyre sűrűbben hívták dolgozni. Akkor végre fölskiccelhetné a szállí­tószalagot, ami megkönnyíti a liszteszsákok felrako­dását a lovas kocsikra.

– Tán ember se kéne hozzá – mormolta. Kinyitotta a szemét, és megnyálazta a kék ceruzát, amit a pati­kustól kapott ajándékba. – Csak egy villanytelep.
– Hogy a nyakad milyen piszkos lehet, azt el se merem képzelni! – hallotta még mindig a húgát, de már távolabbról. – Dobd el azt a ceruzát, és gye­re be a Tiszába!
– Maradj a part mellett! – kiabált vissza Zsiga, inkább megszokásból, oda se pillantva. – Bent elkaphat az örvény!

A kék vonalak egyre sűrűbben sorakoztak a pa­píron. A fiú hengereket, csapágyakat, ékszíjakat raj­zolt az irkafüzetbe anélkül, hogy egy másodpercre is elbizonytalanodott volna. A terv a fejében már rég elkészült, és csak arra várt, hogy megvalósítsák. Ah­hoz azonban, hogy Zsiga elő merjen hozakodni vele Rezső mesternél, kellett egy vázlat, kellettek számítások.

– Vicus, hallottad? – kérdezte még mindig a papír­ra szegezve a tekintetét. – Maradj a part mellett, ne menj a mélybe! Ott erős a sodrás!
– Tudom, tudom! – hallotta a lány hangját messzi­ről. – Nem kell ötször elmondani!
– Neked tízszer se ártana – hümmögött Zsiga.

Úgy döntött, a szállítószalag mellé odarajzolja a malom épületét is, hogy Rezső mester mindent jól el tudjon képzelni.

– Ezt hallottam ám, Dinnyefej! – érkezett a kedves, testvéri válasz Vicustól. – Ne óbégass már annyit! Te tanítottál meg úszni, hát nem emlékszel?

Zsiga egy pillanatig nem a szalagot meg a malmot látta a papíron, hanem azt a réges-­régi nyári délutánt, amikor együtt ültek a Tisza-­parton, nem messze innen, egy olyan szakaszon, ahol valamelyest lanká­sabban mélyült a meder. A kishúga nevetve csépelte a vizet a karjával egészen addig, míg Zsiga úgy nem találta, hogy nem fog elsüllyedni, mint a kő, ha bel­jebb merészkednek. A biztonság kedvéért még hete­kig csak azzal a feltétellel engedte Vicust fürdőzni, ha madzagot köthetett a derekára, aminek a másik végét a saját derekára csomózta. És még így se mertek szólni róla édesanyának, vagy írni édesapának. Le is hordanák őket, ha tudnák, hogy Zsiga megtanította a húgát úszni, és hogy olyan úri szokással ütik el a dologidőt, mint a fürdőzés, ahelyett, hogy kukoricát morzsolnának a tyúkoknak.

A tyúkok!

Zsigának eszébe jutott a kereskedő, aki tegnap járt náluk, no meg a rossz alku, amit a kereskedő az any­jával kötött. Elfutotta a méreg, és ezzel, huss, odalet­tek a szép nyári emlékek, és azt is elfelejtette, hogyan akarta folytatni a szállítószalag tervét.

Olvasd el a regényről szóló ajánlónkat!

– Vicus! – kiáltotta, mert vagy tíz perce egy szót se hallott a húgától. Márpedig ilyesmi talán még egyszer se fordult elő ebben az esztendőben. – Vicus, merre vagy?

Válasz helyett csak a nádirigók fecsegése hallat­szott.

Zsiga zsebre vágta a füzetet, a ceruzát a füle mögé dugta, és a folyó felé iramodott.

– Vica, ne bolondozz! – kiabálta, miközben ügye­sen átsiklott a bokrok és a vízre hajló füzek között.

Végre a parthoz ért, és nem takarták előle a Tiszát a kusza ágak és levelek.

– Vicaaa! – kiáltott megint.

Fölöslegesen. Most látta meg, hogy a húga hat­-hét méterrel beljebb egy helyben tapossa a vizet, és küzd az ár ellen. Vicus nem fordult felé, mert a folyó közepét figyelte.

Jobban mondva egy csónakot, amit ráérősen so­dort a víz lefelé. Annak ellenére, hogy evezőlapátok is tartoztak hozzá, a város pedig ellenkező irányban feküdt. Pedig a csónakázók csakis a város felé tart­hattak, ebben Zsiga nem kételkedett. Halászok ritkán keltek útra sárga csíkos napernyővel a kezükben vagy barna szalagos, zsirárdiféle szalmakalappal a fejükön. És a csónakjuk oldalát sem szokták csillogó, élénk­zöld festékkel lekenni, aztán feketével rápingálni, hogy „Cápa”. Márpedig erre a csónakra rápingálták.

– Vica! – szólította Zsiga a húgát valamivel halkab­ban most, hogy már nem voltak egyedül.

Vicus a bátyja felé fordult, de a vízből nem jött ki.

– Szerinted baj van? – kérdezte Zsiga, és a Cápa névre keresztelt csónak felé biccentett.

A csónakban egy hölgy és egy úr foglalt helyet. (Előbbi szorongatta a napernyőt, utóbbi csapta fejébe csálén a szalmakalapot.) Ügyet se vetettek Zsigára és a húgára. Mindketten ugyanarra az egy pontra sze­gezték a tekintetüket: a csónak aljára.

„Tán leesett a hölgy zsebkendője?” – morfondíro­zott gondolatban Zsiga. Már azon volt, hogy odakö­szön a csónakázóknak, amikor az úr fölpattant, és kétségbeesetten a homlokára csapott.

– Ez lyukas! – kiáltotta olyan rémülten és hango­san, hogy Vicus a vízben, Zsiga a parton is tisztán hallotta.
– El fogunk süllyedni? – érdeklődött a hölgy, aki a kalapos úr ijedelme ellenére is ülve maradt.
– Jaj, istenem! – A férfi mintha meg se hallotta volna a kérdést. Még mindig állt, és a csónak aljára meredt. – Jön be a víz!
– Ervin! Az evezők! – kiáltott föl a hölgy, és Zsiga most már az ő hangjában is fölismerte a rémületet. – Vigyázzon az evezőkre!

A két evezőlapát, amiket Ervin ijedtében elenge­dett, lassan kifelé csúszott az evezővillákból. A villá­kat a csónak peremére erősítették, ezek tartották és támasztották ki a lapátokat evezés közben.

– Még visszaérhetünk a városba, ha...

A hölgy nem fejezte be a mondatot. Inkább föl­pattant a padról, és az egyik evező felé nyúlt, hogy megmentse.

– Micsoda egy emeletes marha ez! – hallotta Zsiga a húgát. Vicus a szalmakalapos férfira mutatott, aki úgy megijedt, hogy esze ágában se volt megmenteni az evezőket.

A kis Vicus azonban mást gondolt. Nagy levegőt vett, és tempózni kezdett a Cápa irányába.

A szalmakalapos úr ugyanebben a pillanatban oldalra lépett. Végre eszébe jutott, hogy segítsen az előrehajoló hölgynek megmenteni az evezőt. Ám mindketten elkéstek: az evező a villából a folyóba csúszott.

De messze nem ez volt a legrosszabb, ami történt. Mert ahogy az úr megmozdult, a csónak megbillent, és az úr is, a hölgy is elvesztette az egyensúlyát. Az evező után ők is beborultak a Tiszába.

Zsiga tudta, hogy gondolatnyi ideje sincsen. Lélek­szakadva rohant a folyóhoz. Futás közben ledobta az ingét, lerúgta a bocskorát. Még nem döntötte el, ki van nagyobb veszélyben, de egy tanítani való fejessel máris a Tisza sodrába vetődött, és úszott, ahogy csak az erejéből telt. Ami miatt az anyja bosszankodott, annak most Zsiga nagyon is örült: hogy ezen a nyá­ron fél fejjel túlnőtte az apját, és hogy hosszú, izmo­sodó karja nemcsak a rojtos ingujjból lógott ki arasz­nyira, hanem sebesen röpítette őt a húga és a lyukas csónak felé.

Vicust, aki szintén teljes erőbedobással úszott a csónak felé, hamar utol is érte.

– Mars ki a partra! – förmedt Zsiga a húgára.
– De ők ketten vannak! – mutatott Vica a csónaká­zókra, miközben a bátyja elúszott mellette. – Mi is ketten kellünk!
– És téged ki húz majd ki a partra? – emelte Zsiga a víz fölé a fejét szusszanásnyi időre.

Nem volt ideje tovább pörölni a húgával. Amikor fölnézett, csak az urat látta a csónak szélébe kapasz­kodni.

A hölgy sehol. Csak a csíkos napernyő sodródott a Tisza felszínén Óbecse felé gazdátlanul. Akár egy hatalmas, sárga gombafej.

Zsiga válla sajgott, combja égett. Mégis próbálta megkettőzni az erejét.

– Hál’ istennek! – prüszkölt az úr, amikor Zsiga a csónakhoz ért. Egy perccel ezelőtt még kackiásra pödört bajusza most ázottan lekonyult.
– Hol a nőszemély? – lihegte Zsiga.

Egy pillanatra ő is megkapaszkodott a csónak szélében.

– Irénke! – sápadt el a fiatalember. Úgy tűnt, hogy csónakázópartneréről teljesen elfeledkezett. – Azt hi­szem, arra van... – mutatott a csónak hátulja felé. – Talán arra láttam legutóbb...

Zsiga odaúszott, és máris lebukott a mélybe.

Egy végtelennek tűnő másodperc múlva bukkant ki – egyedül.

– Jaj, istenem! – sipította a bajuszos úr. – Mit mon­dok a bácsikájának?

Zsiga mély levegőt vett, és újra a víz alá bukott.

Ekkor ért oda hozzájuk Vica, aki közben megtalál­ta az elszabadult evezőt, és most bedobta a csónakba.

– Aggyisten! – közölte a zöldre sápadt úrral, mert a bátyja mindig igyekezett jó modorra oktatni. – Tessen visszafáradni a csolnakba, aztán meg a partra evezni!
– De hát lyukas! – mutatott a Cápa feliratra a fiatal­ ember, akit Vicus igencsak vénnek (legalább huszonöt évesnek) gondolt. – No meg a kisasszony nélkül... – bökött most a csónakon túlra, ahol Zsiga megint a víz alá merült.

– Akkor tessen segíteni megkeresni, a mindenit neki! – mordult rá Vica, aki könnyen megfeledkezett a Zsiga által annyit emlegetett úri modorról. – Hisz alig jő be a Tisza – állapította meg, miután bekuk­kantott a Cápába, és csak egy kisebb tócsát látott az alján. – Nem lehet olyan nagy az a lik.

Egy darabig csöndben figyelték a Tiszát ott, ahol Zsigának kellett volna felbukkannia. A fiú azonban még mindig nem volt sehol. Ahogy a nő sem.

Vicus szíve elszorult. Csak nem esett baja a báty­jának?

– Ha maguk miatt... – fordult az úri csónakos felé. – Ha maguk miatt a Zsigával lesz valami... Én fejbe vágom őesszerenciádat a lapáttal! De mind a kettővel!

E pillanatban köhögést hallottak. Nem is egyet, de kettőt.

Két különböző ember köhögését, prüszkölését, kapkodó lélegzetvételét.

Egy lányét és egy fiúét.

Zsiga és a megmenekített hölgy a csónak túlfelén merültek föl a vízből. Zsiga a csónakba kapaszkodott, a fiatal nő pedig az ő nyakába.

– Na hál’ isten! – szakadt ki a sóhaj Vicusból, a bajszos úr pedig serényen törölgette a homlokát. – Hajítsd be az asszonyt a hajóba, én meg majd ki­ evezek vele!
– Nem... krrrr... likas? – kapkodta a levegőt Zsiga még mindig.
– Nem tudom, mire volt az a nagy ijedség – legyin­ tett Vica. – Alig szivárog. Zentáig is kibírná.
– Nem tehetik! – tiltakozott az elázott úr. – Túl ve­szélyes! Nekem el kell számolnom a kisasszonnyal!
– Mér, micsoda kend? – érdeklődött Vicus. – A kis­asszonykák számadó juhásza? Vagy a pénztárnoka?
– Ne szemtelenkedj velem, te kölyök! – fenyegető­zött az uraság, aki az előbb még fél lábbal a hullám­sírban volt. – Nem tudod, hogy kivel beszélsz!

Zsiga a szájára tette a mutatóujját, hogy csendre intse a húgát. Vica kelletlenül elhallgatott, és haragos tekintetet vetett a bátyjára a csónak pereme fölött.

– Rendben – döntött Zsiga. – Én kiúszom a kis­asszonnyal a partra. Az úr kiúszik egyedül. Vica meg kievez ezzel a ladikkal a partra.
– De én nem tudok úszni! – panaszolta az úr.
– Úristen az égben! – forgatta a szemét Vica. – Ak­kor kússzék vissza őesszerenciája a csolnakba, ha bír, és majd együtt kievickélünk.

Zsiga beleegyezően bólintott. Úszni kezdett a part felé, nyakában az éledező kisasszonnyal.

Amikor lábuk szilárd talajt ért, az ifjú hölgy leros­kadt a fűre. Zsiga lehuppant mellé.

– Jól van, ööö, kegyed? – kérdezte Zsiga, elővéve a legudvariasabb modorát, amit Jókai­-regényekből lesett el. – Gyalog jöttünk ide, nem siethetünk ke­gyeddel a doktorhoz.
– Doktorhoz sietni? – nevette el magát a kisasszony, amire újból kitört belőle a köhögés.
– Mi ebben olyan mulatságos? – értetlenkedett Zsiga.

Igyekezett nem feltűnően gyönyörködni a hölgy szív alakú arcában, alkonyi éghez hasonlatos, sötét­kék szemében. Nem ismert senkit Zentán, akinek ilyen színű szeme lett volna.

– Ha gyengélkedik, tán jó, ha ránéz, ööö, kegyed asszonyra egy doktor – magyarázta.

A hölgy, aki eddigre kiköhögte magát, megint el­mosolyodott.

– A doktor itt van – biccentett a csónak felé, amivel Vica és a bajszos dalia e pillanatban ért partot.

A dalia a csónak végében gubbasztott halálra vál­tan. Vica, akinek egyedül kellett kieveznie, kis híján homlokon rúgta a térdével, amikor kikászálódott a csónakból a homokra.

– Ez? – tátotta el a száját Zsiga. A megszeppent úrra mutatott. – Ez egy doktor?
– Bizony az, doktor. Ámbátor megvizsgálni egye­lőre nem tud – állapította meg a kék szemű hölgy. – Kissé megrendült, ahogy elnézem.
– Az a kétbalkezes, félnótás, gyáva nyúl egy dok­tor? – szaladt ki Zsiga száján.

Rögtön el is szégyellte magát.

– Bocsánatáért esedezem, kegyed asszonyság – igyekezett megint udvariasságot meríteni a Jókai­-regényekből.
– Maga csak ne esedezzen, kedves uram! – tiltako­zott a hölgy minden eddiginél bájosabb mosollyal. – Hiszen megmentette az életemet, amiért hálával tar­tozom.

Zsigához hajolt, és gyöngéden arcon csókolta. A fiú lesütötte a szemét, és fülig vörösödött.

– És nem vagyok asszonyság sem, csak kisasszony – mosolygott tovább a hölgy.

Zsiga továbbra se mert se rápillantani, se megszó­lalni.

– Szárics Irénke! – mutatkozott be a hölgy, és a ke­zét nyújtotta.

Zsiga a finom, hosszú ujjakra nézett, és minden eddiginél nagyobb zavar fogta el. Nem emlékezett rá, Jókainál ilyenkor mit cselekszenek a hősök. Kezet csókolnak? Megrázzák a nőszemély kezét?

Mivel képtelen volt döntést hozni, egyszerűen csak megfogta a felé nyújtott kezet olyan finoman, mintha egy porcelán teáscsésze füle lenne.

– Remélem, hamar meglátogat a nagybátyám há­zában – susogta Irénke. – Hogy ő is megköszönhesse magának az életemet.

Jó darabig csöndben ültek. Addig, míg meg nem érezték, hogy a magasból víz csöpög rájuk. Akkor föl­néztek, és látták, hogy az előbb legyávanyulazott ifjú doktor úr áll mellettük, Vicussal az oldalán. A víz az úr zakójának ujjából csöpögött.

– Ne fogdossa a kisasszony kezét! – szólt rá a dok­tor Zsigára, aztán Irénkéhez fordult. – Zaklatja magát ez a paraszt?

Vicus természetesen nem hagyta szó nélkül a sér­tegetést.

– Már a Tisza fenekén lenne a kisasszony, ha nincs ez a paraszt! Ugye, milyen jól úszik a bátyám? – kér­dezte Irénkét büszkeségtől csillogó szemmel.

A kisasszony kihúzta a kezét Zsiga kezéből.

– Ideje hazaindulnunk, Ervin. A bácsikám lassan kerestetni kezd – mondta az ázott doktornak. – Tart­sanak velünk! – fordult Zsigához. – Legalább meg­mutathatom, hol látogathat meg később.

Érdekel a folytatás? Szerezd meg a könyvet!

Ha nem szeretnél lemaradni az újdonságainkról, akcióinkról és különleges programjainkról, akkor iratkozz fel a hírlevelünkre!

Kapcsolódó termékek

Kapcsolódó cikkek